Tractament de Dades

Diferències entre dades e informació.

Tractament de diferents tipus de fitxers.

Extensions dels fitxers.

Activitats a entregar abans del 14 d’octubre.

Anuncis